Мисија и Визија

Mисија Електропривреде Србије је сигурно снабдевање купаца електричном енергијом, под тржишно најповољнијим условима, уз стално подизање квалитета услуга, унапређење бриге о животној средини и увећање добробити заједниица, док визија Електропривреде Србије једа буде друштвено одговорна, тржишно оријентисана и профитабилна компанија, конкурентна на европском тржишту и са значајнимутицајем у региону, препозната као поуздан партнер домаћим и међународим компанијама.