• JАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 • JАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
 • ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈН
 • JН - 2100-0307-2015 - Санација дела пута Милекићи - Крушчица за приступ спољним објектима на Тари (дужина цца 400 метара)

  Одлука о додели уговора

  Одлука о измени уговора


  ЈН - 2100-0311-2015 - Набавка средстава за опремање магацина у Огранку ДЛХЕ у којима се складиште резервни делови и опрема за агрегате

  Одлука о додели Уговора за ЈН-2100-0311-2015 - ПАРТИЈА1

  Одлука о додели Уговора за ЈН-2100-0311-2015 - ПАРТИЈА2

  Обавештење о закљученом уговору за ЈН 2100-0311-2015-ПАРТИЈА1


  ЈН - 2100-0067-2015 - Одржавање управљачко аквизиционе опреме у Огранку Дринско – Лимске ХЕ

  Одлука о додели Уговора


  ЈН ПП - 25-3-2014 - Проширење разводног постројења - РП 220 КВ РХЕ ББ - Израда АБ обалоутврдног зида дужине 50м за потребе СФП - Прва фаза

  Одлука о додели Уговора


  ЈН ВВ - 4-2015 - Замена расхладних цевовода на генератору А у ХЕ Кокин Брод

  Обавештење о закљученом уговору


  ЈН ВВ - 6-1-2015 - Набавка турбинског уља за потребе Лимских ХЕ

  Обавештење о закљученом уговору


  ЈН ВВ Р - 104-2014 - Резервоар Голубац, Калуђерске Баре

  Обавештење о закљученом уговору

  Измена Уговора

  Одлука о измени основног Уговора и Измењеног уговора - АНЕКСА

  Одлука о измени уговора


  ЈН ВВ - 6-2015 - Набавка и израда електричних инсталација, инсталација за дојаву пожара и осветљења у управној згради Лимских ХЕ

  Обавештење о закљученом уговору


  ЈН - 2100-0075-2015 - Чишћење суспендованог наноса у  Акумулацији МХЕ „Радаљска Бања“, ХЕ Зворник

  Обавештење о закљученом уговору

  Одлука о измени уговора


  ЈН - 2100-0068-2015-1- Набавка трансформатора сопствене потрошње (110,4 kVkV и 350,4 kVkV) у ХЕ Зворник

  Одлука о обустави поступка


  ЈН ВВ - 58-3-2015 - Одржавање погонских и помоћних објеката у ХЕ Зворник

  Обавештење о закљученом уговору


  ЈН ВВ - 14-2-2015 - Набавка електричног алата, прибора и мерних инструмената за потребе Лимских ХЕ

  Обавештење о закљученом уговору


  ЈН ВВ - 55-3-2015 - Набавка електрографитних четкица за потребе ХЕ Зворник

  Обавештење о закљученом уговору


  ЈН ВВ - 8-2015 - Набавка уређаја за аутоматско и ручно мерење нивоа воде у пијезометрима, и аутоматских станица за мерење падавина, Лимске ХЕ

  Обавештење о закљученом уговору


  ЈН ВВ - 26-3-2015 - Систематски и периодични лекарски прегледи радника у 2015. години на нивоу Огранка ДЛХЕ, ХЕ Зворник

  Обавештење о закљученом уговору


  ЈН ВВ - 62-1-2015 - Набавка возила и транспортних средстава за потребе ХЕ Електроморава

  Обавештење о закљученом уговору


  ЈН ВВ - 37-2-2015 - Eлектромонтажни радови и набавка материјала на замени проводника и овесне опреме на делу далековода 309 (4,7км), ХЕ ЕЛ.Морава

  Обавештење о закљученом уговору


  ЈН ВВ - 20-1-12015 -Набавка чамове и друге дрвене грађе за потребе столарске радионице и грађевинске оперативе у ХЕ Бајина Башта

  Обавештење о обустави поступка


  ЈН ВВ - 62-3-2015 - Набавка возила и транспортних средстава за потребе Огранка ДЛХЕ - Лимске ХЕ

  Обавештење о закљученом уговору


  ЈН ВВ - 63-64-3-2015 -Текуће одржавање возила, по стању, са набавком неопходних делова укључујући и лимарске радове за теретна и путничка возила у Огранаку ДЛХЕ - ХЕ Зворник

  Обавештење о закљученом уговору


  ЈН ВВ - 1-2015 - Набавка виљушкара, Лимске ХЕ

  Обавештење о закљученом уговору


  ЈН ВВ - 43-1-2015 - Ревитализација и АКЗ металних конструкција у брани ХЕ Бајина Башта

   Обавештење о закљученом уговору


  ЈН ВВ - 43-2-2015 - Ревитализација и АКЗ металних конструкција у брани ХЕ Бајина Башта, Набавка добара  - метална ограда 

  Oбавештење о обустави поступка


  ЈН ВВ - 9-2-2015 - Набавка услуга цинковање готових челичних елемената, ХЕ Бајина Башта

  Обавештење о закљученом уговору


  ЈН ВВ - 9-3-2015 - Грађевински радови на темељењу носача панела – друга фаза, ХЕ Бајина Башта

  Обавештење о обустави поступка


  ЈН ВВ - 37-2015 - Набавка десктоп рачунара, периферне опреме и сервера, Огранак ДЛХЕ

  Обавештење о закљученом уговору1

  Обавештење о закљученом уговору2

  Обавештење о закљученом уговору3

  Обавештење о закљученом уговору4


  ЈН ВВ - 51-1-2015 - Консултантске и научно истраживачке услуге на припреми Конкурсних документација и пружању других услуга, Огранак ДЛХЕ

  Обавештење о закљученом уговору 1

  Обавештење о закљученом уговору2


  ЈН ВВ - 61-2015 - Изградња Географског информационог система ГИС за потребе служби одржавања, производње и информационих технологија, Огранак ДЛХЕ

  Обавештење о закљученом уговору


  ЈН ВВ - 40-2-2015 - Подводни радови - ронилачке услуге у Лимским ХЕ

  Обавештење о закљученом уговору


  ЈН ВВ - 1-2015 - Демонтажа генераторских лежајева, израда нових позиција  и монтажа нових лежајевa на  А-1 агрегату у ХЕ Овчар Бања

  Обавештење о закљученом уговору


  ЈН ВВ - 22-2015 - Прочишћавање и испирање пијезометара у зони бране Увац, Лимске ХЕ

  Обавештење о закљученом уговору


  ЈН ВВ - 4-2015 - Чишћење суспендованог наноса у акумулацији МХЕ Радаљска Бања - ХЕ Зворник

  Обавештење о обустави поступка


  ЈН ВВ -  07-1 и 4-2015 - Набавка уља и мазива за потребе погона у Огранку ДЛХЕ - ХЕ Бајина Башта и ХЕ Електроморава

  Обавештење о закљученом уговору


  ЈН ВВ - 22-2015 - Санација потпорног зида леве обале низводно од бране ХЕ Бајина Башта од стационаже 0+167.30 у дужини од 95м – до краја регулације

  Обавештење о обустави поступка


  JН ВВ - 47-2015 - Санација металних мостова у преливним ламелама бране ХЕ Бајина Башта

  Обавештење о закљученом уговору


  ЈН ВВ - 4-1-2015 - Ангажовање радника за услуге чишћења погонских, канцеларијских и радионичких простора на нивоу Огранка ДЛХЕ

  Обавештење о закљученом уговору


  ЈН ВВ - 53-2015 - Изградња ИП телефонског система у ХЕ Бајина Башта, Лимске ХЕ и ХЕ Електроморава

  Обавештење о закљученом уговору


  ЈН ВВ - 52-2015 - Изградња безбедносно-технолошког система видео надзора и других  система безбедности Лимских ХЕ, ХЕ Бајина Башта, ХЕ Електроморава и ХЕ Зворник-доградња

  Обавештење о закљученом уговору


  ЈН ВВ - 36-2015 - Услуге испитивања изолационих система генератора, трансформатора и друге опреме на нивоу Огранка ДЛХЕ

  Обавештење о закљученом уговору

  Одлука о измени уговора


  ЈН ВВ - 35-2015 - Услуге испитивања електричних заштита агрегата и сопствене потрошње на нивоу Огранка ДЛХЕ

  Обавештење о закљученом уговору

  Одлука о измени уговора


  ЈН ВВ - 26-2-2015 - Систематски и периодични лекарски прегледи радника у 2015 години у Лимским ХЕ

  Обавештење о закљученом уговору