ЈНГ - 2100-0089-2016 - Набавка окова и спојних средстава за потребе столарске радионице и грађевинске оперативе

Позив

Понуда


ЈНГ- 2100-0030-2016 - Екстерно геодетско снимање изведених водовода, оптике, путева и објеката-катастар Бајина Башта

Позив

Понуда


ЈНГ - 2100-0119-2016 -Телекомуникациона опрема и потрошни електронски материјал – Фаза 1

Позив

Спецификација


ЈНГ- 2100-0108-2016 - Прибор, алати и делови за одржавање оптичке телекомуникационе инфракструктуре

Позив

Спецификација


ЈНГ- 2100-0107-2016 - Прибор, алати и делови за одржавање бакарне телекомуникационе инфракструктуре

Позив

Спецификација


ЈНГ- 2100-0052-2016  - Акумулација ХЕ – ББ – уклањање балвана и пливајућих објеката из зоне преливних устава (у време наиласка великих вода када стижу велике количине отпада)

Позив

Понуда


ЈНГ - 2100-0179-2016 - Обука за руковаоце специфичном опремом и алатима који могу изазвати повреде на раду

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0021-2016 - Превентивно одржавање и интервенције на опреми дизел агрегата 1000 кВА у ХЕ Б.Башта - Прва фаза - набавка опреме

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0073-2016 - Набавка брава,катанаца и аутомата за врата за потребе ХЕ Бајина Башта и ХЕ Електроморава

Позив


ЈНГ- 2100-0070-2016 - Реализација контролне провере ИМС на нивоу Огранка ДЛХЕ

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0035-2016 - Набавка црева и одговарајућих прикључака за потребе интервентног текућег одржавања - само по стварно указаној потреби на нивоу ХЕ Зворник

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0094-2016 - Услуге  изношења смећа и водоснабдевања  у ХЕ Зворник

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0098-2016 - Набавка овесне опреме за потребе ремонта РП 220кV ХЕ и РХЕ Бајина Башта

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0126-2016 – Расвета ФНЕ „Брана Лазићи“ – набавка опреме и електроматеријала – ХЕ ББ Фаза 1

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0126-2016 - Расвета ФНЕ „Брана Лазићи“ – набавка опреме и електроматеријала – ХЕ ББ Фаза 2

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0058-2016 - Услуге гаражирања аутобуса у Бајиној Башти за превоз радника на релацији Бајина Башта – Перућац, ХЕ Бајина Башта

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0088-2016 - Набавка и сервисирање бицикли у ХЕ Бајина Башта

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0116-2016 - Поправке по потреби одржавање мрежних мултифункцијских уређаја на нивоу Огранка ДЛХЕ

Модел Уговора

Позив

Спецификација


ЈНГ - 2100-0136-2016 - Иновирање – надоградња постојеце верзије софтвера за мониторинг агрегата ХЕ ББ, РХЕ ББ и ХЕ Бистрица

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0033-2016 - Набавка крузних и тракастих тестера за резање метала на нивоу ХЕ Бајина Башта

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0106-2016 - Одржавање лиценци за сториџе на нивоу Огранка ДЛХЕ

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0146-2016 - Одржавање лиценци за виртуелизацију и лиценци за бекап на нивоу Огранка ДЛХЕ – Фаза 1

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0104-2016 - Набавка и уградња путне ограде - ХЕ Увац

Позив и Конкурсна документација


ЈНГ - 2100-0039-2016 -Набавка резервних делова и сервис апарата за заваривање на нивоу ХЕ Бајина Башта

Позив и Спецификација


ЈНГ 2100-0015-2016 - Набавка гума и точкова за транспортна колица на нивоу Огранка ДЛХЕ - Лимске ХЕ

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0014-2016 - Радови на санацији средњенапонских кабловских глава и кабловских спојница у ХЕ и РХЕ Бајина Башта

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0130-2016 - Измештање и настављање постојећих каблова на траси ТЦ“ БРАНА ЛАЗИЋИ“ И ПС „ЂУРИЋИ“- ХЕ Бајина Башта

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0037-2016 - Набавка стандардног сета резервних делова за компресор Атлас Копко ГА45ФФ-ХЕ Бајина Башта

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0045-2016 - Набавка специјалних лепкова и заптивних маса на нивоу Огранка ДЛХЕ, Лимске ХЕ

Позив и Конкурсна документација


ЈНГ - 2100-0076-2016 - Прибор, алати, делови и софтвер за одржавање рачунарске мреже SCADA система - ХЕ Бајина Башта

Позив и Понуда


ЈНГ 2100-0034-2016 - Набавка завртања,анкера,попнитни,...(арматура која није планирана у редовном поступку) само по указаној потреби на нивоу Огранка ДЛХЕ

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0096-2016 - Реконструкција ормана развода потрошача опште потрошње у ТС „ФП Крушчица“ (набавка материјала) – ХЕ Бајина Башта

Позив

Спецификација


ЈНГ - 2100-0081-2016 - Набавка фреона, расхладног уља и сушача за расхладне компресоре клима комора за ХЕ и РХЕ Бајина Башта

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0090-2016 - Осматрање и одржавање система од рушења и нагле промене нивоа у кориту реке Дрине (Законска обавеза) - ХЕ ББ

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0175-2016 - Чишћење и обележавање геодетских тачака на низводној страни Бране - главни стубови

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0044-2016 - Набавка електричног и акумулаторског алата (ручне бушилице, брусилице, шафилице итд.) на нивоу Огранка ДЛХЕ - Лимске ХЕ

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0050-2016 - Сервис циркулационих пумпи за централна грејања – ХЕ Бајина Башта

Позив и Понуда


ЈНГ - 2100-0134-2016 - Реатестирање заваривача на нивоу Огранка ДЛХЕ у 2016. години

Позив и Понуда


ЈНГ 2100-0141-2016 - Ремонтни радови на далеководима и сопственој потрошњи у Лимским ХЕ

Позив и Конкурсна документација


ЈНГ - 2100-0157-2016- ФАЗА 1 - Обуке из области људских ресурса на нивоу Огранка ДЛХЕ- Управљање пројектима

Позив

Спецификација


ЈНГ - 2100-0078-2016 - Набавка батерија за инструменте и даљинске управљаче на нивоу Огранка ДЛХЕ - Лимске ХЕ

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0055-2016 - Набавка резервних делова за сопствену потрошњу ХЕ Бајина Башта

Позив

Спецификација


ЈНГ - 2100-0073-2016 - Набавка брава, катанаца и аутомата за врата, за потребе Огранка ДЛХЕ - ХЕ Зворник

Позив за подношење понуда и Спецификација


ЈНГ - 2100-0034-2016 - Набавка завртњева, анкера, попнитни... за потребе Огранка ДЛХЕ - ХЕ Зворник

Позив за подношење понуда и Спецификација


ЈНГ - 2100-0032-2016 - Набавка материјала за интервенције на грејању (вентили, ребра, цеви) на нивоу Огранка ДЛХЕ ХЕ - ХЕ “Бајина Башта“

Позив и Понуда


ЈНГ - 2100-0084-2016 - Реконструкција ормана развода и управљања радом пумпи на базену „Метаљка“(набавка материјала) – ХЕ Бајина Башта

Позив и понуда


ЈНГ - 2100-0105-2016 - Реконструкција расвете у машинској сали леве обале (припрема за ревитализацију) ХЕ Зворник

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0015-2016 - Набавка гума и точкова за транспортна колица на нивоу огранка ДЛХЕ – ХЕ „ Бајина Башта“

Позив и Понуда


ЈНГ - 2100-0044-2016 - Набавка електричног и акумулаторског алата(ручне бушилице,брусилице,шрафилице итд)на нивоу Огранка ДЛХЕ – ХЕ „Бајина Башта“

Позив и Понуда


ЈНГ - 2100-0066-2016 - Испуњење законских обавеза из области заштите и безбедности на раду на нивоу Огранка ДЛХЕ

Позив и Понуда


ЈНГ - 2100-0145-2016 - Набавка релејно сигналних комбинација за реконструкцију турбинских табли у току ремонта ХЕ Бистрица

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0154-2016 - „Услуга Курс за водећег проверивача LEAD AUDITOR COURSE по захтевима ISOIEC 27001-EX118(IRCA ISMS LA

Позив и Понуда


ЈНГ - 2100-0032-2016 - Набавка материјала за интервенције на грејању у ХЕ Зворник

Позив и Спецификација


ЈНГ - 2100-0078-2016 - Набавка батерија за инструменте и даљинске управљаче на нивоу Огранка ДЛХЕ -ХЕ Бајина Башта

Позив и Понуда


ЈНГ - 2100-0079-2016 - Набавка радионичких и ручних лампи за потребе обављања радова у специфичним погонским условима, Лимске ХЕ

Позив и спецификација


ЈНГ - 2100-0011-2016 - СЕРВИСИРАЊЕ И НАБАВКА ПОТРЕБНИХ ДЕЛОВА ЗА ПНЕУМАТСКЕ, ХИДРАУЛИЧНЕ, СПЕЦИЈАЛНЕ И РУЧНЕ АЛАТЕ НА НИВОУ ОГРАНКА ДЛХЕ

Позив

Спецификација


ЈНГ - 2100-0036-2016 - НАБАВКА СПЕЦИЈАЛНИХ – НАМЕНСКИХ ВЕНТИЛА И ПРЕСОСТАТА – Фаза 1 - ХЕ Бајина Башта

Позив

Спецификација


ЈНГ - 2100-0017-2016 - Сеизмолошко осматрање и израда извештаја за 2016.годину – ХЕ Бајина Башта

Позив и Понуда


ЈНГ - 2100-0045-2016 - Набавка специјалних лепкова и заптивних маса на нивоу Огранка ДЛХЕ - ХЕ Бајина Башта

Позив и Понуда


ЈНГ - 2100-0129-2016 - Менаџмент станице (преносни рачунар за дијагностику) за ФНЕ

Позив и Понуда


ЈНГ - 2100-0049-2106 - Испирање и дезинфекција резервоара Крушчица, Метаљка, Митровац и Шљивовица – ХЕ Бајина Башта

Позив и Понуда


ЈНГ - 2100-0041-2016 - Скидање слоја кварцног песка на филтерима постројења ,,Врело“ дебљине 5 цм са одвозом на депонију

Позив и Понуда


ЈНГ - 2100-0123-2016 - Набавка пресостата за расхладну воду блок-трансформатора агрегата Х1 и Х2 - ХЕ Бајина Башта

Позив и Понуда


ЈНГ - 2100-0113-2016 - Израда редудантних телекомуникационих веза у објектима ХЕ“Бајина Башта"

Позив и Понуда


ЈНГ - 2100-0023-2106 - Сервисирање радио станица (сервисирање радио станица и набавка батерија за радио станице Моторола и Ицом) на нивоу огранка

Позив и Понуда


ЈНГ - 2100-0125-2016 - Интервенције на опреми за озвучавање погона,набавка делова и неопходног прибора ,израда документације ХЕ Бајина Башта

Позив и Понуда


ЈНГ - 2100-0119-2016 - Телекомуникациона опрема и потрошни електронски материјал

Позив и Понуда


ЈНГ - 2100-0121-2016 - Израда пројектне документације структурног каблирања за ИП телефонију у ХЕ Бајина Башта

Позив и Понуда


ЈНГ - 2100-0029-2016 - Превентивно одржавање и интервенције на исправљачима,  инверторима и опреми једносмерног развода у ХЕ „Бајина Башта“, Фаза 1

Позив и Понуда


ЈНГ - 2100-0029-2016 - Превентивно одржавање и интервенције на исправљачима,  инверторима и опреми једносмерног развода у ХЕ „Бајина Башта“, Фаза 2

Позив и Понуда


ЈНГ - 2100-0124-2016 - Превентивно одржавање и интервенције на енергетској опреми система Сопствене потрошње у ХЕ Бајина Башта

Позив и Понуда