Заштита здравља и безбедност на раду

 

 

На нивоу Oгранка споведен је програм обуке радника из области заштите од пожара, који има за циљ да се радници упознају са опасностима од пожара на радном месту и у предузећу, мерама заштите, употребом средстава и опреме за гашење пожара, поступком у случају пожара и одговорношћу због не придржавања прописаних и наложених мера заштите. Све то треба да допринесе побољшању безбедности и здравља на раду уз поштовање неопходних процедура за безбедан рад на електроенергетским објектима и канцеларијском простору.
Обука радника се спроводи сваке треће године, док се практичне и теоријске провере знања врше сваке године и оне су део обавезних процедура у оквиру ИМС стандарда квалитета који прожима сва три ИСО стандарда (9001, 14001 и 18001).„Дринско-Лимске ХЕ“ велику пажњу поклања превентивној здравственој заштити запослених и спровођењу прописаних активности. Једна од значајних мера је обавезно коришћење ХТЗ опреме коју радници добијају сваке године, и захваљујући томе у протеклом периоду регистрован је мали број повреда на раду. Дисциплиновано понашање на радном месту, као и увођење прописаних мера у пуном ефекту дају добре резултате, јер је реч о пословима који су веома тешки и захтевни.
Служба за безбедност и здравље на раду на нивоу Привредног друштва брине се о спровођењу мера и активности које су усмерене на стварање и развијање свести о потреби здравог начина живота и рада, као и мера за одвикавање од штетних навика, обичаја и понашања на раду.


На нивоу „Дринско-Лимске ХЕ“ плански и редовно спроводе се програми здравствене заштите, рехабилитације и рекреације радника, који укључују систематске лекарске прегледе, бањске третмане, рекреативне екскурзије и коришћење спортско-рекреативних садржаја, а све у циљу повећања психофизичке способности запослених. Тим програмима подједнако су обухваћени сви радници у Привредном друштву, како они у производњи тако и радници у администрацији.


Лекарски прегледи спроводе се сваке године и њима се утврдјују радне способности запослених, посебно оних који раде на одговорним и специјалним радним местима. Углавном се ради о превентивним контролним прегледима, али у неким случајевима и о раном дијагностиковању болести у вези са радом, која захтева додатно лечење, што се у доста случајева ефикасно обавило. На основу извршених прегледа доносе се одговарајуће одлуке које су битне за прављење планова за идућу годину.