ЈН МВ - 02-2015 - Ремонт далеководних траса 306, 307 и 309 раскресивање траса, поправка стубних стопа и АКЗ стубова, ХЕ Електроморава

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ - 16-2-2015 - Израда студије Синтеза сеизмолошких истраживања подручја ХЕ и РХЕ „Бајина Башта“ за период 1991-2014. година

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ - 78-1-2015 - Заштита животне средине по обавезама надлежнх органа (водопривредне, рул. - геолошке дозволе) у ХЕ и РХЕ Бајина Башта - АНАЛИЗА ИНТЕРАКЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА ШИРЕГ ПРОСТОРА ХЕ И РХЕ БАЈИНА БАШТА И ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ГЕОЛОШКЕ СРЕДИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 1991-2015 ГОДИНА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ -  61-2015 - Преглед и испитивање опреме под притиском у Огранку ДЛХЕ у складу са законским обавезама, израда документације

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ - 76-2015 - Израда документације на основу услова из водопривредне дозволе – ДЛХЕ

Конкурсна документација


ЈН МВ - 2100-0194-2015 -Набавка противпожарне опреме на нивоу Огранка ДЛХЕ (противпожарна врата, хидрантски ормари, надземни хидранти)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН - 2100-0167-2015 - Набавка филтера и филтерских уложака за потребе ХЕ Зворник

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ - 07-2015 - Антиерозиони и биолошки радови на одржавању акумулације ХЕ Овчар Бања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ - 9-2015 - Санација бетонске стазе од бране ХЕ Бајина Башта на десној обали, узводно у дужини од цца 350м

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ - 16-2-2015 - Израда студије Синтеза сеизмолошких истраживања подручја ХЕ и РХЕ „Бајина Башта“ за период 1991-2014. година

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ - 19-2015 - Санациони радови на трафо станици „Лазићи“, ХЕ Бајина Башта

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ - 22-2015 -  Набавка типских платформи и мердевина за рад на висини за потребе погона и разводних постројења у Oгранку ДЛХЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ - 35-2015 - Израда Главног пројекта водовода Врлеш и Секулић са потребним резервоарима, ХЕ Бајина Башта

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ - 65-2015 - Уређење прилазне стазе платоa ДОТ-а – Горушице – ХЕ Бајина Башта

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ - 67-2015 - Уређење каменолома на десном боку бране ''Лазићи''- кањон - ХЕ Бајина Башта

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


JН МВ - 84-2015 - Радови на ињектирању деонице ињекционе завесе бране Лазићи, ХЕ Бајина Башта

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ - 89-2015 - Санација габионских преграда на потоку Град изнад акумулације ''Град'' - ХЕ Бајина Башта

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ - 2100-033-2015 - Одржавање апликативних програмских пакета пословног информационог система – Огранка ДЛХЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ - 64-2015 - Резервоар Мала Метаљка

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ - 02-2015 - Израда бетонског сокла за ограду на брани Лазићи - ХЕ Бајина Башта

Позив за подношење понуда


ЈН МВ -  11-2015 - AКЗ пливajућe рaднe плaтфoрмe у ХЕ Зворник

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ -  31-1-2015 - Набавка техничке крпе и памучњака за потребе Огранка ДЛХЕ - ХЕ Бајина Башта

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ - 6-2015 - Израда пројекта замене погона и управљања сифонским дизалицама у ХЕ Зворник

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ - 10-1 и 2-2015 Редовно сервисирање клима уређаја на нивоу Огранка ДЛХЕ, ХЕ Бајина Башта и Лимске ХЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ - 28-3-2015 - Набавка дихтујућег материјала за потребе Огранак ДЛХЕ,  ХЕ Зворник

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ - 30-3-2015 Набавка средстава за одмашћивање и чишћење за потребе ремонта Огранка ДЛХЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ - 48-1-2015 - Набавка моторних уља за потребе Огранка ДЛХЕ, ХЕ Бајина Башта

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ - 83-2015 - Анти-ерозиони, биолошки радови на Гостиљском потоку чишћење наноса - ХЕ Бајина Башта

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ - 2100-0304-2015 - Санација прилазних стаза геодетским стубовима на бранама Лазићи, Спајићи, Липовица, Град, ХЕ Бајина Башта

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН МВ- 32-3-2015 Набавка канцеларијског материјала за потребе Огранка ДЛХЕ - ХЕ Зворник

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација