O revirzibilnoj hidroelektrani
Bajina Bašta

 

RHE Bajina Bašta ja akumaliciono – derivaciono postrojenje čija se gornja akumulacija nalazi u dolini reke Beli Rzav, dok donju akumulaciju čini akumulaciono jezero postojeće HE Bajina Bašta.


Reverzibilno postrojenje HE Bajina Bašta (1976 – 1982) sastoji se iz sledećih objekata:
• Brane “Lazići” koju praktično čine dve brane u kanjonu i na prevoju
• Dovodno – odvodnog tunela dužine oko 8km, a prosečnog prečnika 6,3m
• Kosog cevovoda dužine 1.700m i prečnika 4,8/4,2m
• Mašinske zgrade sa generatorsko – crpnim postrojenjem

 

Davne 1976. godine pristupilo se realizaciji hrabrog poduhvata da se višak vode reke Drine cevovodima popne uz planinu i uskladišti u novu akumulaciju na Tari. Akumulacija reverzibilne hidroelektrane formirala se u koritu reke Beli Rzav, izgradnjom nasutih brana u kanjonu i na prevoju sa leve strane reke. Veza između gornje i donje akumulacije, ostvarena je dovodno-odvodnim tunelom u čijem sklopu je bila mašinska zgrada sa dve jednostepene pumpe-turbine. Reverzibilna elektrana je puštena u rad 27. novembra 1982. godine.