O Limskim hidroelektranama

 

Od svog izvorišta do ušća u Drinu, Lim protiče u dužini od 211km, sa visinskom razlikom od 721m, ili prosečenim padom od 2,9‰. Širina i dubina reke zavisi od vodostaja. 

Uvac – najveća pritoka Lima ima izvorište na istočnom delu sliva reke Drine. Svoje vode dobija sa planina pa se tako izvorište Uvca formira od sastavaka niza potoka sa severoistočne padine Ozrena. Ukupna površina
 sliva Uvca iznosi 1.344km2, sa srednjom nadmorskom visinom 1.300m. Dužina njegovog toka je 115km, a visinska razlika 657m. 


Uvac ima veliki hidroenergetski potencijal pa su zato godinu-dve po svršetku Drugog svetskog rata na njemu projektovane tri hidroelektrane, a odmah zatim i počela, sukcesivno, izgradnja HE Kokin Brod, HE Bistrica i HE Uvac.

Značaj HE odrazio se i na razvoj okolnih naselja. Do 1950.god Nova Varoš je bila obična kasaba, sa zgradama izgrađenim od čatme i pokrivenim šindrom, osim crkve, džamije, zgrade Opštine i Sokolskog doma. Bolnica je bila u privatnoj kući sa jednim lekarom i apotekarom. Varoš bez vodovoda i kanalizacije sa seoskim kućama većinom pokrivenim slamom, a noću osvetljavane petrolejkama...nova gradilišta preobrazila su naselje i dale mu današnji izgled.